Image Alt

Zasady udzielania świadczeń

  >  Zasady udzielania świadczeń

Jesteśmy ośrodkiem udzielającym dzieciom i młodzieży z Kielc i Łodzi oraz powiatu kieleckiego i łódzkiego bezpłatnej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w ramach umowy z NFZ. Świadczymy usługi diagnostyczne i terapeutyczne. Zapewniamy pomoc i wsparcie rodzicom, opiekunom, nauczycielom, a także rówieśnikom. Wspieramy przedszkola, szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży w zakresie pomocy psychologicznej.

Udzielamy porad dla:

Dzieci poniżej 7 roku życia

Dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia

Rodzinom lub opiekunom prawnym

W uzasadnionych przypadkach udzielamy konsultacji edukacyjno-profilaktycznych – indywidualnych lub grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne świadczeniobiorcy.
Pierwsza porada lub wizyta następuje w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia do świadczeniodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od świadczeniodawcy.
Świadczymy teleporady przy użyciu nowoczesnego i bezpiecznego oprogramowania.

Zakres udzielanych świadczeń:

Porada psychologiczna diagnostyczna

Porada psychologiczna

Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesja psychoterapii rodzinnej

Sesja psychoterapii grupowej

Sesja wsparcia psychospołecznego

Wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa

Telekonsultacje i teleporady.

Jak przygotować dziecko, nastolatka na pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?

  1. Drodzy rodzice to bardzo ważne, żeby dzieci wiedziały dokąd idą. Nowe miejsce, obca osoba mogą budzić niepokój. Część dzieci boi się takiego spotkania lub odbiera je jako formę kary za „złe” zachowanie.
  2. W kontakcie psychoterapeutycznym bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i zaufania.Dlatego ważny jest też powód zgłoszenia, o którym dobrze jest porozmawiać w domu z dzieckiem. Możecie podkreślić, że chcecie pomóc lepiej zrozumieć sytuację i poszukać rozwiązań. Jest to wyraz waszej troski jako rodziców.
  3. W przypadku najmłodszych dzieci możecie zabrać ulubioną zabawkę, która zwiększy poczucie bezpieczeństwa.

Ważne!

Do rejestracji potrzebny jest pesel rodzica/opiekuna prawnego i dziecka.
Dzieci i młodzież mogą brać udział w psychoterapii tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.